KÖZVETLEN SZÁLLÁSFOGLALÁS A LEGJOBB ÁRON!

Miért érdemes szállodánk oldalán foglalni?

Legjobb ár garantált
Teljes kínálatból választhat
Egyedi ajánlatok csak weboldalunkon
Foglaljon most!
MEGÉRI NÁLUNK SZÁLLÁST FOGLALNI!
Foglalás

LEGALACSONYABB ÁR GARANTÁLT

TELJES KÍNÁLATBÓL VÁLASZTHAT

Egyedi ajánlatok csak weboldalunkon


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Adatkezelő: Relako Idegenforgalmi és Vendéglátó Bt. (röviden: Relako Bt.)

Székhely: H - 3519 Miskolc, Csaba u. 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 05-06-005258

Adószám: 21298273-2-05

Telefonszám: 46 432 345

E-mail: fortuna@fortuna-hotel.hu

Weboldal:  www.fortuna-hotel.hu

Képviselő: Rejtőné Kovács Adrien

E-mail: adrien@fortuna-hotel.hu


A Relako Bt, mint Adatkezelő a Fortuna Hotel tulajdonosa és üzemeltetője az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el, valamint tiszteletben tartja vendégei személyhez fűződő jogait és adatainak biztonságát, így ennek függvényében készítette el Adatkezelési Szabályzatát és az Adatkezelési Tájékoztatóját (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Fortuna Hotelben papíralapon is elérhető.


Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt az Adatkezelő működése során minden azonosítható természetes személyre/érintettre – szolgáltatást igénybe vevő, munkát végző, és az üzemeltetés során partneri kapcsolatba kerülő személyre - és a velük kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésére.


Személyes adatot Társaságunk kizárólag előre meghatározott üzemeltetési célból, tevékenysége ellátásához, az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, mely adatkezelés a tevékenységéhez kötődő cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.


A 16 éven aluli kiskorúak adatainak kezeléséhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy jóváhagyása szükséges.


Amennyiben a személyes adatokat esetlegesen az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használnánk fel, erről az érintettet tájékoztatjuk, és ehhez előzetesen hozzájárulást kérünk, illetőleg lehetőséget biztosítunk az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


Az adatkezelés során tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunkkal szerződéses megbízásban állók, vagy a Társaságunkkal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.


II. Fogalom magyarázat


Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - az érintett neve, azonosító jele, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a nemi életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;


Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;


Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;


Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;


Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;


Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;


 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;


Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


III. Adatkezelések


III.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele


A szolgáltatások nyújtása körében az érintettekkel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja a tevékenységgel és üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A személyes adatokat a Társaság az adatok védelme érdekében, a titoktartás függvényében, az adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.


Az egyes szolgáltatások miatt lehetőség van további kivételes adatok megadására, ami segíti az érintettek -  vendég, munkavállaló, partner -  igényeink megfelelő kiszolgálást, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.


III.1.1. Szobafoglalás/Ajánlatkérés


Az online, személyes, papír alapú, vagy telefonos szobafoglalás esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

• név;

• cím (cím, település, irányítószám, ország);

• e-mail cím;

• telefonszám (nem kötelező mező);

• bankkártya/hitelkártya adatok (amennyiben a szolgáltatás igénybevétele szempontjából szükséges)

• szép kártya adatok


A szobafoglalással kapcsolatos adatok kezeléséről bővebb tájékoztatót a fortuna@fortuna-hotel.hu email címre írott kérésére adunk.


III.1.2. Bejelentő lap


A szállodai szolgáltatás igénybevételéhez a Vendég érkezéskor bejelentő űrlapot tölt ki, mely által hozzájárul ahhoz, hogy a szálloda az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

• családi- és utónév;

• lakcím;

• állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat);

• igazolvány szám / útlevél száma

• születési hely és idő


Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy:  Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.


 Az EGT tagállamai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam, valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.


A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Társaságunk a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.


A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott munkatársai, illetve az adatfeldolgozók jogosultak megismerni, kivéve, ha az adat megismerésére jogszabályi előírás alapján jogosult más személy vagy szerv, ideértve az ellenőrzésre jogosult hatóságokat is.


A szobafoglalással kapcsolatban kezelt adatokról a fortuna@fortuna-hotel.hu email címre írott kérésére küldünk Önnek tájékoztatót.


III.1.3. Banki adatok


A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat valamint Szép kártya adatokat a Cégünk adatfeldolgozással megbízott munkatársa, továbbá a Cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló Adatfeldolgozók csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a szolgáltatásnyújtás során jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges.  A banki műveletek során felmerült adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank (Budapest Bank, Szép kártya esetén OTP Bank, MKB Bank, K&H Bank) honlapjain lehet tájékozódni.


A banki műveletek során felmerült adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a fortuna@fortuna-hotel.hu email címre írott kérelemre adunk.


III.2. Kamerarendszer


A Relako Bt által üzemeltetett Fortuna Hotel területén kamerák üzemelnek a vendégek, és az üzemeltető személyi és vagyoni biztonsága érdekébe. A kamerás megfigyelés célja a személyi biztonság és vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, berendezések illetve az érintettek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.  A kamera megfigyelés kiterjed a belső közösségi terekre, valamint az udvari területre. A személyi szabadságot jelentő belső terek – szobák, öltözők, mellékhelységek- nincsenek kamerázva.


A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást szállodánktól kaphat.


III.3. Hírlevél


Cégünk hírlevelet nem küld.


III.4. Facebook oldal


A miskolctapolcai Fortuna Hotel elérhető a Facebook közösségi portálon. A Cég Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul híreink és ajánlataink közzétételéhez a saját üzenőfalán. A Társaság Facebook oldalán képeket is közzétesz a szállodáról. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Cégünk minden esetben kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.


III.5. Egyéb internetes szállásfoglalását közvetítő oldalak (pl www.booking.com, szallas.hu….stb)


A Relako Bt által üzemeltetett miskolctapolcai Fortuna Hotel több az interneten elérhető szállásfoglalási közvetítő oldalon szerepel, elérhető. Ezen oldalak a foglalási adatokat csak Társaságunk részére közvetíti, harmadik félnek nem adja át. Adatkezelési tájékoztatójuk a foglalási oldalukon megtalálható. A részünkre közvetített személyes adatokat ugyanúgy kezeljük, mint a direktben érkező foglalásokon szereplőket.


III.6. Weboldal látogatási adatok


Weboldalunkon az online foglalás alkalmával kerül sor személyes adatok megadására, amely szolgáltatások igénybevételének a feltétele. Az adatkezelők köre, az adatkezelés biztonsága, az adatok megőrzésének ideje a fent leírt módon történik.


Egyéb formában személyes adatot nem kezelünk.


III.6.1. Hivatkozások és linkek


Weboldalunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók széles körübb tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon esetlegesen az adatait bármilyen formában megadná.


III.6.2. Analitika, sütik/cookie-k


Adatkezelő weboldalain sütik/cookie-k használatára kerül sor. A süti/cookie a webszerver által a felhasználó végberendezésén - számítógép, mobiltelefon - elhelyezett szöveges fájl, melyek a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információkat tárol. A sütik lehetnek állandóak vagy ideiglenesek. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja a végberendezésen, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli. Az ideiglenes sütik a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A sütik/cookie-k célja: a weboldal működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése.
Az Adatkezelő a süti /cookie alkalmazásával az érintett által önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli. A sütik elfogadása javasolt, de nem kötelező.
A sütik/cookie-k tiltása, kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy a felhasználó annak minden előnyét kihasználja.


A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.


III.6.3. Online foglalási rendszer


A Társaságunk honlapján: www.fortuna-hotel.hu online foglalási és számlázási modul található.  A szolgáltatást igénybevételéhez szükséges adatokat kizárólag Társaságunk kapja meg. Az online foglalás alkalmával kerül sor személyes adatok önkéntes megadására, amely szolgáltatások igénybevételének a feltétele. Az adatkezelők köre, az adatkezelés biztonsága, az adatok megőrzésének ideje a fent leírt módon történik.


III.7. Kapcsolat


Lehetőség van arra, hogy írásban postai úton vagy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot szállodánkkal. Az adott levelet, üzeneteket az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket szükség esetén archiváljuk, és szükség esetén 2 évig tároljuk.


IV. Állásra jelentkezők adatainak kezelése


Bővebb információért érdeklődjön: adrien@fortuna-hotel.hu email címen


V. Talált tárgyak


A miskolctapolcai Fortuna Hotel területén talált tárgyakról nyilvántartást vezetünk, adatkezelés célja a tulajdonos illetve a megtaláló értesítése. Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:59.§ és az 5:61.§-a. A kezelt adatok köre: megtalálás dátuma és helye, a megtaláló neve, elérhetősége, a talált tárgy adatai. Az adatkezelés időtartama: két év.


VI. Adatbiztonság


Cégünk biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat mikor és ki vitte be a rendszerbe. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika hibájából vagy megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében Társaságunk minden biztonsági intézkedést megtesz.


VII. Adattovábbítás (A személyes adatok címzettjei)


A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.


VIII. Adatfeldolgozók


A Társaság adatfeldolgozói mindazok a partnerek, akik tevékenységük révén a szolgáltatásnak részeseivé válnak. Az adatfeldolgozók konkrét listáját a fortuna@fortuna-hotel.hu címre írott, vagy a Cég adatvédelemért felelős munkavállalójának az I. pontban rögzített elérhetőségein lehet kérelmezni.  Az ilyen kérelmeknek a társaság 30 napon belül írásban tesz eleget.


IX. Jogok és jogorvoslati lehetőségek


IX.1. Tájékoztatás


Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a GDPR alapján a törést nem kell teljesíteni. Az érintett az egyes fejezetekhez írt e-mail címre, vagy a Társaság nevére és címére (Relako Bt. 3519 Miskolc, Csabai u. 2.) írásban eljuttatott kérelmére, a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a Társaság - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében - tájékoztatást ad az érintett részére az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


A Társaság az adatvédelmi incidenstől, az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, valamint az érintettek ezirányú tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.


A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.


 IX.2. Helyesbítés


Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat az adatkezelőket, akiknek korábban az adatot feldolgozás céljából esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a VII.1. pontban foglaltak irányadóak.


IX.3. Törlés és zárolás, tiltakozás


A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Adatvédelmi törvény 17. §- 21.§- ban foglaltak irányadóak. Cégünk a fortuna@fortuna-hotel.hu e-mail címére eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.


IX.4. Bírósági jogérvényesítés


Az érintett, személyiségi jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak. A Társaság a fortuna@fortuna-hotel.hu címre eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.


IX.5. Kártérítés és sérelemdíj


Amennyiben Cégünk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, úgy sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


X. Egyéb rendelkezések


A Társaság fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az érintettek részére tájékoztatást ad. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A Társaság a honlapok látogatói, illetve a szolgáltatást igénybe vevők által önkéntesen megadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.


Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét. Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kelt: 2018. 05.23.


KIEGÉSZÍTÉS COVID-19 JÁRVÁNYHELYZET MIATT


A koronavírus járvány megszorító rendelkezéseinek nyilvánvalóan van egyfajta adatvédelmi aspektusa, hiszen vendéglátóként és munkáltatóként is olyan, az eddigiektől eltérő típusú információkat vagyunk kénytelenek kezelni, amelyek az érintettek egészségi állapotára vonatkoznak.


Az egészségügyi adatok az adatvédelmi törvények szerint olyan speciális személyes adatok, amelyek - tekintettel azok érzékeny természetére - fokozott védelmet élveznek. Az adatkezelési nyilvántartásban ezért új adatok kezelése vált indokolttá (pl. testhőmérséklet, teszt eredmény stb.), hol és milyen formában kezeljük, és azokhoz ki férhet hozzá.


Legyen szó akár „egyszerű”, akár érzékeny személyes adatról, a jogalap azonosítása mindkét esetben elkerülhetetlen. A GDPR 9. cikk 2. bek. h) pontja jelen esetben felülírja az egészségügyi adatok kezelésének tilalmát.


Szolgáltatóként és munkáltatóként igazolni tudjuk, hogy a kialakult helyzet kezelése jogszerű, tisztességes, szükségszerű és a körülményekkel arányos, így a bevezetett intézkedések nem tekinthetőek adatvédelmi akadálynak.


A jelen esetben tárgyalt adatkezelés célját mindannyiunk egészsége érdekében már akkor is elértük, ha kizárólag arról a tényről szerzünk tudomást, hogy az érintettek által rendelkezésére bocsátott teszteredmény negatív, avagy pozitív, és ezt rögzítjük, de nem tároljuk, hiszen akár negatív, akár pozitív a teszt, az kétségkívül a munkavállaló személyes adata. Számunkra az a döntő, hogy az érintett alkalmas-e a szolgáltatás igénybevételére, illetve a munkát/feladatát végző természetes személy alkalmas-e a munkavégzésre.


Amennyiben mégis szükségessé válik az egészségre vonatkozó személyes adat tárolása, úgy az érintetteket tájékoztatni kell a tárolás körülményeiről, annak időtartamáról és az adatokkal kapcsolatos pl. hozzáférési jogukról is.


Tekintettel arra, hogy kötelességünk biztosítani minden érintett egészségét és biztonságát, ezért nyilvánvalóan közölnie kell, ha valaki teszteredménye pozitív lenne. A közlés azonban csak és kizárólag megszabott keretek között működhet és csupán a szükséges információkra szorítkozhat.

  

A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésére vonatkozó kötelezettségéből adódóan a Covid-19 járványhelyzet miatt pandémiás cselekvési terv kidolgozásra került, melyben az intézkedések meghatározásra kerültek.


Kelt. 2020. november 10.