KÖZVETLEN SZÁLLÁSFOGLALÁS A LEGJOBB ÁRON!

Miért érdemes szállodánk oldalán foglalni?

Legjobb ár garantált
Teljes kínálatból választhat
Egyedi ajánlatok csak weboldalunkon
Foglaljon most!
MEGÉRI NÁLUNK SZÁLLÁST FOGLALNI!
Foglalás

LEGALACSONYABB ÁR GARANTÁLT

TELJES KÍNÁLATBÓL VÁLASZTHAT

Egyedi ajánlatok csak weboldalunkon

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő: Fortuna Hotel

Üzemeltető: Relako Idegenforgalmi és vendéglátó Bt. (röviden: Relako Bt.)

Székhely:  H - 3519 Miskolc, Csaba u. 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 05-06-005258

Adószám: 21298273-2-05

Telefonszám: 46 432 345

E-mail: fortuna@fortuna-hotel.hu

Weboldal:  www.fortuna-hotel.hu

Képviselő: Rejtőné Kovács Adrien

E-mail: adrien@fortuna-hotel.hu

Cégünk, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el valamint tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, így ennek függvényében  készítette el az  Adatkezelési Tájékoztatóját  (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Társaság hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve a szállodában papíralapon is elérhető.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Társaság által üzemeltetett Fortuna Hotelben nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek eltérő igényeinek és kéréseinek függvényében az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, de ezekben az esetekben is megadjuk a kellő tájékoztatást az érintettek részére.

 Személyes adatot Cégünk kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel, mely adatkezelés a céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

A 16 éven aluli kiskorúak adatainak kezeléséhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy jóváhagyása szükséges.

Amennyiben a személyes adatokat esetlegesen az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használnánk fel, erről az érintettet tájékoztatjuk, és ehhez előzetesen hozzájárulást kérünk, illetőleg lehetőséget biztosítunk az érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag Cégünk megbízásában, vagy a Társaságunkkal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

II. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - az érintett neve, azonosító jele, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

III. Adatkezelések

III.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeink teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

III.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes, papír alapú, vagy telefonos szobafoglalás esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

• név;

• cím (cím, település, irányítószám, ország);

• e-mail cím;

• telefonszám (nem kötelező mező);

• bankkártya/hitelkártya adatok  - típusa, száma, tulajdonos neve, lejárati dátuma,

   CVC/CVV/ CVC2 /CVV2 kód

 •szép kártya adatok

A szobafoglalással kapcsolatos adatok kezeléséről bővebb tájékoztatót a fortuna@fortuna-hotel.hu email címre írott kérésére adunk.

III.1.2. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a szálloda az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

• családi- és utónév;

• lakcím;

• állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat);

 • születési hely és idő.

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

• a természetes személyazonosító adatokon kívül, az

• úti okmány (útlevél) azonosító adata

• szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja

• vízum, tartózkodási engedély száma,

• beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy:  Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.

 Az EGT tagállamai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam, valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Társaságunk a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

A bejelentő lappal kapcsolatban kezelt adatokról a fortuna@fortuna-hotel.hu email címre írott kérésére küldünk Önnek tájékoztatót.

 III.1.3. Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat valamint Szép kártya adatokat a Cégünk csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank (Budapest Bank, Szép kártya esetén OTP Bank, MKB Bank, K&H Bank) honlapjain tájékozódhat. A bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a fortuna@fortuna-hotel.hu email címre írott kérelemre adunk.

III.2. Kamerarendszer

A Relako Bt által üzemeltetett Fortuna Hotel területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.  A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást szállodánktól kaphat.

III.3. Hírlevél

Cégünk hírlevelet nem küld.

III.4. Facebook oldal

A miskolctapolcai Fortuna Hotel elérhető a Facebook közösségi portálon. A Cég Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul híreink és ajánlataink közzétételéhez a saját üzenőfalán. A Társaság Facebook oldalán képeket is közzétesz a szállodáról. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Cégünk minden esetben kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

 

III.5. Egyéb internetes szállásfoglalásit közvetítő oldalak (pl www.booking.com, szallas.hu….stb)

A Relako Bt által üzemeltetett miskolctapolcai Fortuna Hotel több az interneten elérhető szállásfoglalási oldalon szerepel, elérhető. Ezen oldalak a foglalási adatokat csak Társaságunk részére közvetíti, harmadik félnek nem adja át. Adatkezelési tájékoztatójukat a foglalási oldalon megtalálják.

III.6. Weboldal látogatási adatok

Weboldalunkon adatkezelés nem történik.

III.6.1. Hivatkozások és linkek

Weboldalunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

III.6.2. Analitika, cookie-k

A Társaság az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

III.6.3. Online foglalási rendszer

A Társaságunk honlapján: www.fortuna-hotel.hu online foglalási rendszer található.  A foglalási adatokat kizárólag Társaságunk kapja meg, harmadik fél részére nem adjuk át.

III.7. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot szállodánkkal. Az üzeneteket az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket szükség esetén archiválja, és 2 (Két) évig tárolja.

IV. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

Bővebb információért érdeklődjön: adrien@fortuna-hotel.hu email címen

V. Talált tárgyak

A miskolctapolcai Fortuna Hotel területén talált tárgyakról nyilvántartást vezetünk, adatkezelés célja a tulajdonos illetve a megtaláló értesítése. Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:59.§ és az 5:61.§-a. A kezelt adatok köre: megtalálás dátuma és helye, a megtaláló neve, elérhetősége, a talált tárgy adatai. Az adatkezelés időtartama: két év.

VI. Adatbiztonság

Cégünk biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A személyes adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében Cégünk minden biztonsági intézkedést megtesz.

VII. Adattovábbítás (A személyes adatok címzettjei)

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

VIII. Adatfeldolgozók

A Társaság adatfeldolgozóinak konkrét listáját a fortuna@fortuna-hotel.hu címre írott, vagy a Cég adatvédelemért felelős munkavállalójának az I. pontban rögzített elérhetőségein lehet kérelmezni.  Az ilyen kérelmeknek a társaság 25 (Huszonöt) napon belül írásban tesz eleget.

IX. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

IX.1. Tájékoztatás

Az érintett az egyes fejezetekhez írt e-mail címre, vagy a Társaság nevére és címére (Relako Bt. 3519 Miskolc, Csabai u. 2.) eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30  (harminc) napon belül a Társaság - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében - tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

 IX.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a VII.1. pontban foglaltak irányadóak.

IX.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Adatvédelmi törvény 17. §- 21.§- ban foglaltak irányadóak. Cégünk a fortuna@fortuna-hotel.hu e-mail címére eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.

IX.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak. A Társaság a fortuna@fortuna-hotel.hu címre eljuttatott kérelemre nyújt a jelen pontban foglalt jogszabályi előírásokról tájékoztatást.

 IX.5. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben Cégünk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, úgy sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az érintettel szemben az Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és Társaság köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Társaság mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

X. Egyéb rendelkezések

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról a érintetteket értesíti. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A Társaság a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét: elnök: dr. Péterfalvi Attila levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Utolsó frissítés: 2018. 05.23.